Czech Republic CZE  

Všechny studie

Amway Global Entrepreneurship Report 2015

Průzkum byl realizován od května do srpna 2015 na vzorku 49.775 respondentů ve 44 zemích světa.

Hlavní téma: Definice podnikatelské nálady

Hlavní zjištění:

 • 66% respondentů v ČR se dívá pozitivně na podnikání. V roce 2013 byl tento podíl 67%, v roce 2014 pak 69%.
 • Mezinárodní průměr v této otázce je 75% a v Evropské unii 72%. Respondenti v ČR se tak na podnikání dívají mírně negativněji, než respondenti na evropské a globální úrovni.
 • Vysokoškolsky vzdělaní lidé se na podnikání dívají pozitivněji (82%), než respondenti bez VŠ titulu (63%).
 • Podnikatelský potenciál, tedy podíl lidí, kteří si dokáží představit vlastní podnikání, zůstal na podobné úrovni jako v roce 2014, tedy na 37% (rok 2013: 37%, rok 2014: 38%).
 • Toto procento je v rámci EU přesně v průměru, avšak podprůměrné v globálním měřítku (43% v průměru ve zkoumaných 44 státech).
 • Pouze 7% lidí v ČR však reálně podniká, podnikatelská „propast“ je tedy 30%.
 • Vysokoškolsky vzdělaní lidé mají vyšší podnikatelský potenciál (55%), než respondenti bez VŠ titulu (34%).
 • Celkové AESI skóre respondentů v ČR je 52. Jedná se o vyšší výsledek, než je průměr EU (45).
 • 62% respondentů v ČR vidí podnikání jako přitažlivou formu obživy.
 • 38% respondentů je však připraveno podnikání začít budovat.
 • 56% respondentů si myslí, že by odolalo tlaku v případě, že by se jejich okolí snažilo od podnikání odradit.
 • Pro 88% respondentů v ČR je strach ze selhání překážkou pro start podnikání. V roce 2013 byl tento podíl vyšší (91%). Průměr v EU je 69%, mezinárodní průměr pak 70%.

Amway Global Entrepreneurship Report 2014

Průzkum byl realizován od dubna do července 2014 na vzorku 43.902 respondentů v 38 zemích světa.

Hlavní téma: Podnikatelské vzdělávání

Hlavní zjištění:

 • Sedm z deseti respondentů (69%) má pozitivní pohled na podnikání. 26% respondentů má postoj negativní. V porovnání s rokem 2013 pozitivní postoj vzrostl u respondentů o 2 procenta.
 • Mezinárodní průměr ukazuje pozitivnější pohled na podnikání – 75% ve srovnání s 69% v ČR.
 • Muži mají nevýrazně pozitivnější pohled na podnikání, než ženy (71% u mužů, 67% u žen).
 • Respondenti s univerzitním titulem vykazují výrazně pozitivnější přístup k podnikání (87%), než respondenti bez vysokoškolského vzdělání (66%).
 • Podnikatelský potenciál zůstává na podobné úrovni jako v roce 2013 – 38% respondent si dokáže představit, že začne podnikat (rok 2013: 37%). Mezinárodní průměr je přitom 42%, v rámci EU je pak potenciál totožný (38%). Pouze 7% respondent však již skutečně podniká.
 • Pro respondenty v ČR je hlavním důvodem pro založení vlastního podnikání možnost nezávislosti za zaměstnavateli (35%) a možnost realizovat vlastní nápady (32%).
 • Většina respondentů se domnívá, že podnikání se lze naučit (59%). V rámci EU je tento podíl 63% respondentů. 38% respondentů v ČR se naopak domnívá, že podnikatelem se člověk narodí a nelze se jej naučit.
 • V otázce, kde by se podnikání mělo vyučovat čeští respondenti uvedli: Lidé by se měli v podnikání vzdělávat sami (46%); Ve školách, zejména středních (33%); Ve zvláštních programech (start-up programy, vládní programy, programy NNO) (25%); V programech podporovaných soukromými společnostmi (23%); Na univerzitách a vysokých školách (18%)
 • 49% respondentů se domnívá, že současná úroveň vzdělávání v oblasti podnikání ve školách, univerzitách a dalších zařízeních je dostatečná. Naopak 29% se domnívá, že nikoli. 33% respondentů se pak domnívá, že tato úroveň by mohla být vyšší.
 • V rámci EU panuje v porovnání s ČR nižší spokojenost (43%).

 Amway Global Entrepreneurship Report 2013

Průzkum byl proveden ve 24 zemích světa na 26.009 respondentech formou ústních rozhovorů agenturou GfK.

Hlavní téma: Strach ze selhání v podnikání

Hlavní zjištění:

 • 67% respondentů v České republice má pozitivní přístup k podnikání.
 • Se zvyšujícím se věkem toto procento klesá (74% u skupiny pod 30 let, 73% u skupiny mezi 30 a 59 lety, 44% u skupiny nad 60 let).
 • 37 % respondentů v ČR si umí představit, že začne s vlastním podnikáním, což je o 2% procenta méně, než mezinárodní průměr.
 • 47% absolventů vysokých škol si dokáže představit, že začne s vlastním podnikáním.
 • 43% mužů si dokáže představit nastartování vlastního podnikání. 30% žen si dokáže představit, že začnou s vlastním podnikáním.
 • Jedním z hlavních faktorů pro začátek vlastního podnikání je nezávislost na zaměstnavateli a možnost být nadřízeným sám sobě (37%). To platí zejména u mužů (44%) a mladších generací (45% ve skupině pod 30 let).
 • Dalším faktorem je možnost dalšího příjmu (33%) a možnost realizovat vlastní představy a seberealizace (32 %).
 • 91% respondentů v ČR vidí jako hlavní překážku pro začátek vlastního podnikání obavy ze selhání. V celosvětovém srovnání je toto číslo o 21% vyšší, pouze v Japonsku je vyšší (94%).
 • Tato obava prochází všemi demografickými skupinami. 56 procent lidí se například obává bankrotu a finančních potíží. 15 procent lidí se obává situace, kdy zůstanou bez práce, 13 procent se obává zklamání a ztráty rodiny.
 • Mezi faktory, které mohou ovlivnit vůli začít podnikat, patří zejména nutnost omezit byrokracii (44%), což je kromě Itálie a Polska nejvyšší procento.
 • Povzbudit k podnikání však mohou také veřejné pobídky či půjčky (39%), zázemí rodiny (38%).
 • Vzdělání v oblasti podnikání je ve srovnání s ostatními státy poměrně nízko. Jen pro 21% lidí se jedná o nejdůležitější faktor.
 • Podle respondentů není ČR země příliš vstřícná k podnikání. Podle celkem 52% z nich je ČR spíše či velmi nevstřícná.
© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia